Ònìyàn an ká ma Ìwé Mímá ɔ́

Kà ràn ònìyàn an lɔ́wɔ́ shí ká ma ìwé mímá ɔ́ gùlé wà lɔ́nà iyebíye. Àa yɔ́ɔ ká òjìmjim ìyìn rere ɔ́ si líìtá okù nùmí àa yɔ́ɔ gba ìyìn rere ɔ́ si líìtá okù.

Yèéní ɔ́, àà she òjìmjim "Jesúù ti Nasarɛ́tì" lí èdè Ìdàáshà shí àá ti yàn ú fùdá ti lí 17 oshù ìkɔ̀dún 2016. Àá sɛ̀ rɛ́ òjìmjim ìwé Ikpìlɛ̀ ayé ɔ́ shí àá kpè ú lí òjìmjìm Abrahám̀.

Àa rɛ́ kó akorin yèé ɛ́ɛ̀ wí èdè Ìdàáshà an lí ɛ̀kɔ́ lɛ́kpasɛ̀ èrè yèé lí orìn kúnkun lí èdè àbínibí ɔ́. Yɛ̀ ɔ́, akorin yèé wa gba ɛ̀kɔ́ aán lo ìyìn rere ɔ́ yèé àá ti tú si ɔ́ shí à mu shɛ́ orin leí èdè Ìdàáshà. Àá gba orin àan ɔ́ sí líìtá okù shí à yɔ àwò ɛ̀ fúdá.

Torí ká ran ɔni yèé ti mà ú kɔ shí à ti mà ú kà aán lɔ́wɔ́ ɔ́, àá kɔ ìwé kàn shí àà kpè ú lí Ìtan Àbájáyé. Ó wà fú ni lɛ́kɔ́ lɛ́kpasɛ̀ yebá à ká yɔ mójútó ɔni yèé wà run arùn Sidáà ɔ́. Àá wà shishɛ́ líshàyì líìtá  ìwé òwe àan gbo ɛ̀rán an gbo shí kò tán ná. 

Torí ìgbàgbɔ́ ònìyàn an kó dàgbà ɔ́, àà mú ètò "È wáa gbɔ́ ìyìn rere ɔ́" si lílɛ̀ shí àà kó ònìyàn an shɔ lí ìkpágun méjìlá (12) lí ìlú Ìdàáshà gbo Gbòmìnà gbo. Shí àá kɔ́ àdárí ɛgbɛ́ yèénì an lí ɛ̀kɔ́ lí 24-11-2020. Lí ɔjɔ́ ɔ̀sìn 16 oshù èkíní 2022 ɔ́, àà mú  ìkpágu "È wáa gbɔ́ ìyìn rere ɔ́" kàn gúlɛ̀ lí ìlú Gobé yèé wà lí ìtálɛ̀ shabɛ́ ɛ̀. Torí ɔma Ìdàáshà yèé wà líbɛ̀ aán kpɔ̀.

Formation des facilitateurs des groupes d'écoute

Formation des Facilitateurs des groupes d'écoute

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.