Èdè àbínibí kíkɔ́

Lɛ́kpasɛ̀ ká mà ú kɔ, ká mà ú kà, ká mà ú shírò ɔ́, àá she ìwé ìlànà ɛ̀kɔ́ kàn fí ɔni yèé she iléèwé an ɔ́ shí ká yɔ fu kɔ́ èdè Ìdàáshà ɔ́ lí ara wan. Àà kpè ú lí “Guide de transition” lí èdè Frasé. Ilé ishɛ́ yèé àà kpè lí Wìíklífù Benɛ́ɛ̀ ɔ́ gbo Sílì Togóò-Benɛ́ɛ̀ gbo nìí shàtìlɛ́yìn fí ni, shí àá yɔ she ìwé yèénì ɛ̀.

Àá lo ìwé ɛ̀kɔ́ èdè àbínibí ɔ́ fu kɔ́ ɔni  yèé kò she iléèwé rí an ɔ́ lí ɛ̀kɔ́, shí lɔ́jɔ́ òní si líshàyí ɔ́, ònìyàn kpere méjelélɔ́gɔrú (107) lí ɛ̀ɛ́rin wan ɛ́ɛ̀ kɔ iwun rere lí Ìdàáshà.

Mà ú kɔ, mà ú kà lí èdè Ìdàáshà

Bójí ìin ɛ́ɛ̀ ma ka iwun lí èdè Frasé, àá wà mú Ìwé ìlànà ɛ̀kɔ́ yèé àà kpè lí Guide de transition ɔ́ kùre fí iín. Ìin ɛ́ɛ yɔ́ɔ lò ú fu kɔ́ èdè Ìdàáshà ɔ́ lí ara ín. Ó wà shí bójí è mú ìin ɛ kó yɔ kà ú lójú ɛ̀rɔ yèé àà kpe lí ɔdinatɛ́ɛ̀ ɔ́, shí ìwé ɛ̀ sɛ̀ rɛ́ wà lí ilé ishɛ́ wa.

 

Ɛgbɛ́ Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà mà ní ùun ɛ kó mú kunkun shí ɔma ìdàáshà an kpóó ɛ kó mà ú kɔ shí à ká mà ú kà lí èdè ìdàáshà. Yèénì ɔ́, lí ɔdún 2022 ɔ́, ònìyàn mírìnlá gba ɛ̀kɔ́ línú kàlàjì ɔ̀sɛ̀ méèjì shí ká fu di olùkɔ́ èdè ìdàáshà lí ìlú wan.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.