Ìmúdíye

Ilé ishɛ́ Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà ɔ́ jí ɛgbɛ́-ɛ krísìánì an, àmá ó wà si fí ònìyàn kpóó. Ɛ́ɛ̀ shishɛ́ ùungbo ìjɔ àan kpóó gbo. Iwun yèé àá kara gbè lá ɔ́ nìí: Àá gbàgbɔ́ ní Bíbélì ɔ́ jí iwun yèé Ɔlɔ́run mú si l’ɔ́kàn fí ònìyàn an shí à kɔ, shí ɛ kó yɔ yín ìgbésí ayé ònìyàn an gɛ́gɛ́bá ìwé Timotéè èkéjì 3.16-17 wí u lɔ ɛ̀. Iwun yèé she shí àá wà tú u si lí èdè Ìdàáshà ɔ́ nì. Yèénì ɔ́, aro Ìdàáshà ɔ́ kánná ɔni yèé wà wò an ɔ́ kpóó à ká yɔ rí u kà.

Ìdì ishɛ́ ɔ́ wà lí Igbó Ìdàáshà. Ìin ɛ́ɛ yɔ́ɔ kɔ ìwé nikɔ̀ wá fí ni gbà lí ìgbá ìwé: BP: 18 Dassa nùmí E-mail: info@idaasha.org. Bójí è sɛ̀ wà wò kó kpe ni, okù wáyà wa nìí: 94305522/97565799/65555404.

Iwun yèé  she shí à mú ɛgbɛ́ yèyí jokó ɔ́:

À mú ɛgbɛ́ yèyí jokó torí she shí èdè ìdàáshà kó lɔ l’íwájú. Yɛ̀ she ɔ́, ó ní ùun ɛ kó shí ìdì ishɛ́ kàn, shí ká wà ká wà kɔ́ ònìyàn lí ɛ̀kɔ́ l’íbɛ̀, ká wà tú ìwé ishɛ́ an l’óríshi l’óríshi, shí ká wà yɔ án fùdá, ká kɔ ònìyàn an lí èdè àbínibí, shí ka sɛ̀ rɛ́ wáàdí iwun l’ɛkpasɛ̀ èdè ɔ́. Iwun tútú ɔ́ nìí jí:

 • Ká tú Bibélì (Ìwé Mímá) ɔ́ kánná ìwé yèé wí ìyìn lá Bíbélì an ɔ́ si lí èdè Ìdàáshà
 • Ká she ìwé yèé ɛ kó yɔ kɔ́ krísìánì an lí ɛ̀kɔ́ ɔ́ kàn an shí ká yɔ án fùdá. Ɛ́ɛ yɔ́ɔ jí ojú Ìwé Mímá ɔ́ kàn nùmí ìròyìn nùmí ìwé aréma shíshe àan nùmí orin shí ká ká u si líìtá okù numí iwun òmírìn an...

Yèé kan ká mà ú kɔ, ká mà ú kà ɔ́,

 

 • Ká she ìwé ɛ̀kɔ́ ti olùkɔ an
 • Ká shí ilé ɛ̀kɔ́ an si lí ìjɔ àan, lí iléèwé an kánná l’íbi àà wí èdè Ìdàáshà gbà an ɔ́ kpóó,
 • Ká she shí ɔni yèé kò she iléèwé an ɔ́ ká kan iwun yèé àà she l’ɛ́kpasɛ̀ òwò wan ɔ́ kpóó kíkɔ si lí èdè Ìdàáshà,
 • Ɔni yèé sɛ̀ she iléèwé an ɔ́, ká kɔ́ an lí yebá àà kɔ iwun lí èdè Ìdàashà gbà ɔ́, - ká she shí ònìyàn ká kɔ iwun kpíkpɔ̀ si lí èdè ɔ́, shí ká sɛ̀ rɛ́ wà shɛ́ orin línì,
 • Ká she ìwé ɛ̀kɔ́ òmírìn an yèé ɛ kó wí ìyìn lá ayé ni lílò ɛ̀
 • Ká she shí Ìdàáshà an ká mà ú kɔ, ká mà ú kà, shí ká mà ú shírò lí èdè Ìdàáshà torí iwun àshà ìbílè ojúlɛ̀ Ìdàáshà yèé wà lí ɛ̀ràn an kánná lí òwe àan, shí a kò si l’ójú ìwé rí an ɔ́ ká ma sún.
 • Ká shàtìlɛ́yìn fí ìdì ishɛ́ yèé Ijɔba mà, shí ó l’ɔ́wɔ́ línì an ɔ́ kánná yèé ó mà shí kò ko l’ɔ́wɔ́ línì, shí à wà l’ɔ́nà èdè àbínibí an ɛ̀.

Iwun wíwáàdí ɔ́ kan èdè ɔ́, ibi àá ti wá ɔ́ kánná àshà ìbílɛ̀ wa.

Yebá àa ɛ́ɛ̀ shishɛ́ gbà ɔ́ :

Ítán shí iwun kó jí bɛ́ɛ̀ ɔ́ :

 • Àa ɛ́ɛ̀ kpe ìkpàdé shí àa ɛ́ɛ̀ shàlàyé iwun yèé àá wà wò kó she ɔ́ fí ònìyàn an,
 • Àa ɛ́ɛ̀ kɔ́ ònìyàn lí ɛ̀kɔ́, shí àa ɛ́ɛ̀ mú ètò an ɔ́ si lí etí fú an,
 • Àa ɛ́ɛ̀ she ìwé kàn an shí àa ɛ́ɛ̀ fú àbɔ̀ ishɛ́ wa àan si línì
 • Àa ɛ́ɛ̀ she òjìùmjium àan
 • Àá mú ètò kàn an si lí gbowùnsɛ́fù
 • Àa ɛ́ɛ̀ kó ònìyàn kpíkpɔ̀ jɔ, shí àa ɛ́ɛ̀ fú an lí ɛ̀kɔ́
 • Àa ɛ́ɛ̀ lɔ lí ìlú òmírìn an, shí àa ɛ́ɛ̀ kɛ́ɛ̀ wáàdí iwun òmírìn ró
 • Àa ɛ́ɛ̀ she ìkpàdé gbo ilé ishɛ́ òmírìn an gbo
 • Àa ɛ́ɛ̀ mú ɔjɔ́ kàn an si, shí ònìyàn an àa yɔ́ɔ wáa wo iwun yèé àa ɛ́ɛ̀ she àan ɛ̀
 • Iwun kpíkpɔ̀ òmírìn án rɛ́ wà shí àa ɛ́ɛ̀ she….
Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.