Ɛ̀rán an

Ɛ̀rán jí iwun àshà ìbílɛ̀ wa lí ìdàáshà. Láyé tètè rí ɔ́, iba wa àan àà kó ɔma kékéré an jɔ shí àà kpa ɛ̀rán fú an lí oríshi lí oríshi shí ɔma kékeré an àà fu gba ɛ̀kɔ́. Àmá loní ɔ́, akpɛ̀rán ɔ́ kò tɔ́ gangan ró. Líbɛ̀ ɔ́, Ɛgbɛ́ Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà sha ɛ̀rán yèé lí èdè ìdàáshà an  ɔ́, shí ó kɔ an si líwé, shí à mú ìwé ɔ́ fùdá.

Partager