Èkábɔ̀

Òkè ìdàáshà an

Èkábɔ̀ líìtá okù Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà

 

 


 

Emplacement

 


 

Verset du jour

Josɛ́fù sɛ̀ wí fú an ní: "Ɛ̀dùn kó ma dá iín. N kò ka shi Ɔlɔ́run nɛ́! È wà wò e shìkà lá um, àmá Ɔlɔ́run sɔ ìkà yèénì di ire, shí kó yɔ fu gba ɛ̀gbɛgba ònìyàn an là gɛ́gɛ́bá è wà rí u gbà líshàyí ɛ̀.

Ìwé ìkpìlɛ̀ ayé 50.19
Partager