Èkábɔ̀

Òkè ìdàáshà an

Èkábɔ̀ líìtá okù Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà

 

 


 

Emplacement

 


 

Verset du jour

Shí Agáà kpe Olúwa yèé wí ìyìn fú u ɔ́ lí Ɛ́lì-Rɔ́yì; àlàyé ɛ̀ jí: "Ò jí Ɔlɔ́run yèé ɛ́ɛ̀ wà rí um ɔ́." Lí èyítɔ́ ɔ́, ó wà sérè lɔ́kàn ní: «Ɛ́ɛ jí líbibí ján ǹ rí ɔni yèé rí um ɔ́ ni?»

Ìwé ìkpìlɛ̀ ayé 16.13
Partager