Èkábɔ̀

Igbó Ìdàáshà

Èkábɔ̀ líìtá okù Ìlɔsíwájú Èdè Ìdàáshà

 

 


 

Location

 


 

Verset du jour

Yɛ̀ she ɔ́, ɔmanà um àan, e rɛ́ mú kunkun kpere bɛ́ɛ̀, shí ìgbésí ayé iín kó wà mú díye ní Ɔlɔ́run kpè ín, shí ó shà ín ìdéùndè. Torí bójí è wà she bɛ́ɛ̀ ɔ́, e kò kó jì lí iwun shínshinrìn láyé. Lí èyítɔ́ ɔ́, Ɔlɔ́run ɛ kó shí ɛ̀kù Ìjɔba àrìtán ti Olúwa wa kánná Olígbàlà wa Jesúù Krísù si gbàgàlàlà fí iín, shí è she sɛ̀ wɔ̀si línì.

Ìwé Èkéjì Yèé Piyɛ́ɛ̀ Kɔ Ɛ̀ 1.10-11
Partager